Algemene Voorwaarden & Privacy Beleid

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begrippen
De organisatie: Studio BOX. Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Studio BOX waarin de klant een overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Studio BOX.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Studio BOX voor het deelnemen aan Small Group trainingen en/of Personal Training. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Studio BOX geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Studio BOX het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

Artikel 3 Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, Studio BOX in kennis te stellen van eventuele blessures, ziektes en andere zaken die uw training mogelijk kunnen beïnvloeden. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens evenals wijzigingen in uw persoonlijke fysieke omstandigheden, dient u per omgaande aan Studio BOX door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats
Na aanmelding op de website van Studio BOX of de club app van Studio BOX bij Eversports kunt u uzelf aanmelden voor een proefles naar keuze. Na de proefles kunt u zelf besluiten een maandabonnement of 10-rittenkaart aan te schaffen. U kunt u zelf dan vanaf 7 dagen van te voren tot 3 uur voor een training zelf afmelden en tot de training zelf aanmelden. Alle trainingen aangeboden door Studio BOX starten vanaf de Studio aan de Molenstraat 69 te Haaksbergen, tenzij anders aangegeven op het trainingsrooster. Zie hiervoor de website of trainingsapp.  Op de website www.box-haaksbergen.nl en in de app vindt u alle trainingen voorzien van tijd en locatie. Indien door welke omstandigheden dan ook een Personal Training niet door kan gaan is Studio BOX bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Studio BOX, als ook de klant. Een trainingssessie met een van onze Personal Trainers vindt minimaal een keer per 2 weken plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
Op Studio BOX rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Stephanie van Malssen. Studio BOX voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Studio BOX niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Voor elke door Studio BOX aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Studio BOX kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Studio BOX is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Studio BOX is niet aansprakelijk wanneer bij Studio BOX, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Studio BOX is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de (Personal) Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Studio BOX wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Studio BOX aanbiedt. De klant dient Studio BOX te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Aankoop 10-rittenkaart of maandabonnement
Na het volgen van een proefles kunt u, indien u verder wilt trainen bij Studio BOX online een 10-rittenkaart kopen of een maandabonnement afsluiten. Dit kan op de website www.box-haaksbergen.nl of via de club app. Een 10-rittenkaart heeft een geldigheid van 4 maanden na aankoopdatum. Wanneer deze 4 maanden zijn verstreken, vervallen de nog aanwezige strippen. Bij het afsluiten van een maandabonnement gaat u een betalingsverplichting aan voor de duur van 1 jaar. Na dit jaar kunt u per maand opzeggen. Opzeggen kan per 1e van de maand. U dient ten allen tijden schriftelijk uw abonnement op te zeggen. Met een maandabonnement kunt u 13x sporten.

Artikel 8 Aan- en afmelden voor een training, niet zijnde Personal Training
U dient u zelf online via de website of app voor iedere training aan- of af te melden. Dit kan vanaf 7 dagen voor een training, tot 3 uur voor een training. Indien u zich niet of te laat afmeldt, vervalt een strip van uw 10-rittenkaart of een van de 13 credits, in geval van een abonnement.

Artikel 9 Ontbinding
Studio BOX is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van Haaksbergen. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Stephanie van Malssen.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden
Bij de overeenkomst van klant en Studio BOX dient betaling online te gebeuren via het eigen account in de clubapp van Eversports of website. Betalingen van een 10-rittenkaart, losse trainingen, of andere producten aangeboden in de shop gebeuren per IDEAL. Dit geldt tevens voor de eerste maand van een maandabonnement. Door deze 1e maand met IDEAL te betalen geeft u toestemming aan Studio BOX om alle volgende betalingen van het maandabonnement per automatische incasso van uw rekening te boeken. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, of indien automatische incasso niet mogelijk is, is Studio BOX gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Studio BOX te voldoen. Indien Studio BOX over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Studio BOX een bedrag van €5,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Studio BOX is verschillend het BTW 9% en 21%tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Studio BOX gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Ontbinden op basis van prijsverhoging, dient altijd VOOR ingang van de nieuwe prijs te gebeuren, op volgens eerder genoemde wijze. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 11 Ziekmelding
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft door zich af te melden in de app of op de website van Studio BOX. Alle aanmeldingen dienen 3 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 12 Overmacht, opleidingen en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Studio BOX is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de (Personal)Trainer wordt voor de deelnemer aan Personal Training een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Opleidingen van de (Personal) Trainer worden ruim van te voren aangekondigd. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten gewoon door, evenals bij de uiteenlopende weersomstandigheden. Tenzij het door Studio BOX onverantwoord wordt geacht, dan is Studio BOX geoorloofd een training te annuleren. Deelnemers worden hier via de app van in kennis gesteld.

Artikel 13 Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de (Personal) Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Studio BOX aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid
Studio BOX is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant, conform de AVG wetgeving (per 24 mei 2018). De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Studio BOX gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Studio BOX heeft Privacybeleid conform de AVG wetgeving opgenomen onder deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15 Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Studio BOX voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Studio BOX. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Studio BOX. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Studio BOX zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Studio BOX ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Studio BOX zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 16 Geschillen
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Studio BOX. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Studio BOX is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Privacy Beleid

Studio BOX Studio BOX, gevestigd aan Molenstraat 69. 7481 GL te Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.box-haaksbergen.nl

Molenstraat 69, 7481 GL Haaksbergen

+31 (0)6 44996265

Stephanie van Malssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio BOX. Zij is te bereiken via info@boxhaaksbergen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Studio BOX verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@box-haaksbergen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Studio BOX verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Om goederen en diensten bij je af te leveren – Studio BOX verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Studio BOX neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio BOX) tussen zit. Studio BOX gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: Eversports, ter registratie van deelname aan workouts en ter automatische incasseren van maandabonnementen, daarnaast fungeert Eversports als shop ter afname van 10-rittenkaarten, maar ook voor de aanschaf van overige artikelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Studio BOX bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
-VOEDING: Naam en adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum (hardcopy): 7 jaar volgens de Belastingwet -SPORT: Naam, IBAN nummer (hardcopy): 7 jaar volgens de Belastingwet -SPORT: Naam, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IBAN nummer (online): zolang als overeenkomst duurt.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Studio BOX verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio BOX blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Studio BOX gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@box-haaksbergen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Studio BOX zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Studio BOX wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Studio BOX neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@box-haaksbergen.nl